Operaesje Fers
Nederlands   Frysk  
Albach, Hester
 Stadsschouwburg (54 keer opgevraagd)Hollânsk1977  Ofspylje  
 The third man (57 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  
 The tired man (63 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  
Amalrik, Andrej
?Klomsk en riboskjend leit myn stêd (64 keer opgevraagd)Frysk1970-09-04  Ofspylje  
Anema, Anne
 De lisboksstâlboer (54 keer opgevraagd)Frysk  Ofspylje  
 De nijboer (52 keer opgevraagd)Frysk  Ofspylje  
 Fraach (54 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
 Fyts (55 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
 Nostalgia (53 keer opgevraagd)Frysk1977  Ofspylje  
 Under de beammen (55 keer opgevraagd)Frysk1977  Ofspylje  
 Wa fan ’e trije? (54 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
Annema-Noordenbos, Froukje
?Berne-eagen (171 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?De wrâld dy bloeit (107 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Ferrizenis (59 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Iensumheid (78 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?In dream (75 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Juster (83 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Lok (80 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
 Mem (73 keer opgevraagd)Frysk1968 - 1983  Ofspylje  
Augustin, Elisabeth
 Het nieuwe woord (54 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  

    * Minne opname