Operaesje Fers
Nederlands   Frysk  
Albach, Hester
 Stadsschouwburg (52 keer opgevraagd)Hollânsk1977  Ofspylje  
 The third man (55 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  
 The tired man (61 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  
Amalrik, Andrej
?Klomsk en riboskjend leit myn stêd (62 keer opgevraagd)Frysk1970-09-04  Ofspylje  
Anema, Anne
 De lisboksstâlboer (52 keer opgevraagd)Frysk  Ofspylje  
 De nijboer (50 keer opgevraagd)Frysk  Ofspylje  
 Fraach (52 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
 Fyts (53 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
 Nostalgia (51 keer opgevraagd)Frysk1977  Ofspylje  
 Under de beammen (53 keer opgevraagd)Frysk1977  Ofspylje  
 Wa fan ’e trije? (51 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
Annema-Noordenbos, Froukje
?Berne-eagen (168 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?De wrâld dy bloeit (104 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Ferrizenis (57 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Iensumheid (76 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?In dream (73 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Juster (80 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Lok (77 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
 Mem (70 keer opgevraagd)Frysk1968 - 1983  Ofspylje  
Augustin, Elisabeth
 Het nieuwe woord (52 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  

    * Minne opname