Operaesje Fers
Nederlands   Frysk  
Albach, Hester
 Stadsschouwburg (46 keer opgevraagd)Hollânsk1977  Ofspylje  
 The third man (46 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  
 The tired man (55 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  
Amalrik, Andrej
?Klomsk en riboskjend leit myn stêd (56 keer opgevraagd)Frysk1970-09-04  Ofspylje  
Anema, Anne
 De lisboksstâlboer (44 keer opgevraagd)Frysk  Ofspylje  
 De nijboer (45 keer opgevraagd)Frysk  Ofspylje  
 Fraach (46 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
 Fyts (47 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
 Nostalgia (46 keer opgevraagd)Frysk1977  Ofspylje  
 Under de beammen (45 keer opgevraagd)Frysk1977  Ofspylje  
 Wa fan ’e trije? (44 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
Annema-Noordenbos, Froukje
?Berne-eagen (161 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?De wrâld dy bloeit (97 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Ferrizenis (50 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Iensumheid (67 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?In dream (66 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Juster (73 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Lok (70 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
 Mem (64 keer opgevraagd)Frysk1968 - 1983  Ofspylje  
Augustin, Elisabeth
 Het nieuwe woord (48 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  

    * Minne opname