Operaesje Fers
Nederlands   Frysk  
Albach, Hester
 Stadsschouwburg (66 keer opgevraagd)Hollânsk1977  Ofspylje  
 The third man (70 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  
 The tired man (76 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  
Amalrik, Andrej
?Klomsk en riboskjend leit myn stêd (78 keer opgevraagd)Frysk1970-09-04  Ofspylje  
Anema, Anne
 De lisboksstâlboer (68 keer opgevraagd)Frysk  Ofspylje  
 De nijboer (64 keer opgevraagd)Frysk  Ofspylje  
 Fraach (66 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
 Fyts (68 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
 Nostalgia (66 keer opgevraagd)Frysk1977  Ofspylje  
 Under de beammen (66 keer opgevraagd)Frysk1977  Ofspylje  
 Wa fan ’e trije? (64 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
Annema-Noordenbos, Froukje
?Berne-eagen (185 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?De wrâld dy bloeit (121 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Ferrizenis (71 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Iensumheid (90 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?In dream (88 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Juster (96 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Lok (93 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
 Mem (88 keer opgevraagd)Frysk1968 - 1983  Ofspylje  
Augustin, Elisabeth
 Het nieuwe woord (65 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  

    * Minne opname