Operaesje Fers
Nederlands   Frysk  
Albach, Hester
 Stadsschouwburg (62 keer opgevraagd)Hollânsk1977  Ofspylje  
 The third man (66 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  
 The tired man (71 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  
Amalrik, Andrej
?Klomsk en riboskjend leit myn stêd (73 keer opgevraagd)Frysk1970-09-04  Ofspylje  
Anema, Anne
 De lisboksstâlboer (63 keer opgevraagd)Frysk  Ofspylje  
 De nijboer (59 keer opgevraagd)Frysk  Ofspylje  
 Fraach (61 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
 Fyts (63 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
 Nostalgia (61 keer opgevraagd)Frysk1977  Ofspylje  
 Under de beammen (62 keer opgevraagd)Frysk1977  Ofspylje  
 Wa fan ’e trije? (60 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
Annema-Noordenbos, Froukje
?Berne-eagen (179 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?De wrâld dy bloeit (116 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Ferrizenis (66 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Iensumheid (85 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?In dream (83 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Juster (90 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Lok (87 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
 Mem (82 keer opgevraagd)Frysk1968 - 1983  Ofspylje  
Augustin, Elisabeth
 Het nieuwe woord (61 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  

    * Minne opname