Operaesje Fers
Nederlands   Frysk  
Albach, Hester
 Stadsschouwburg (50 keer opgevraagd)Hollânsk1977  Ofspylje  
 The third man (51 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  
 The tired man (59 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  
Amalrik, Andrej
?Klomsk en riboskjend leit myn stêd (58 keer opgevraagd)Frysk1970-09-04  Ofspylje  
Anema, Anne
 De lisboksstâlboer (48 keer opgevraagd)Frysk  Ofspylje  
 De nijboer (48 keer opgevraagd)Frysk  Ofspylje  
 Fraach (50 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
 Fyts (51 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
 Nostalgia (49 keer opgevraagd)Frysk1977  Ofspylje  
 Under de beammen (49 keer opgevraagd)Frysk1977  Ofspylje  
 Wa fan ’e trije? (47 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
Annema-Noordenbos, Froukje
?Berne-eagen (164 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?De wrâld dy bloeit (100 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Ferrizenis (54 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Iensumheid (73 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?In dream (69 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Juster (77 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Lok (74 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
 Mem (66 keer opgevraagd)Frysk1968 - 1983  Ofspylje  
Augustin, Elisabeth
 Het nieuwe woord (50 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  

    * Minne opname